بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت،گاز و پتروشیمی

شرکت آرتا ویرا آروین در سال 1396 در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی شرکت خواهد نمود. 16 الی 19 اردیبهشت 1396 سالن 5 - غرفه 1507